Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Klussen- en Montagebedrijf Waterlander

Klussen- en Montagebedrijf Waterlander
8464 NJ Sintjohannesga
KvK: 59954043

opdrachtgever:
de wederpartij van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klussen- en Montagebedrijf Waterlander en een opdrachtgever waarop Klussen- en Montagebedrijf Waterlander deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klussen- en Montagebedrijf Waterlander, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Klussen- en Montagebedrijf Waterlander gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Voorrijkosten
Klussen- en Montagebedrijf Waterlander rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Klussen- en Montagebedrijf Waterlander, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
3. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
-Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Klussen- en Montagebedrijf Waterlander deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
-Onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
-Gebreken in, of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Klussen- en Montagebedrijf Waterlander openbaren en Klussen- en Montagebedrijf Waterlander terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Klussen- en Montagebedrijf Waterlander zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
6. De opdrachtgever vrijwaart Klussen- en Montagebedrijf Waterlander voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
7. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Klussen- en Montagebedrijf Waterlander de opdrachtgever in kennis te stellen hierover.
2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij Klussen- en Montagebedrijf Waterlander binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Klussen- en Montagebedrijf Waterlander de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Klussen- en Montagebedrijf Waterlander daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet Klussen- en Montagebedrijf Waterlander hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Klussen- en Montagebedrijf Waterlander het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Klussen- en Montagebedrijf Waterlander ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die Klussen- en Montagebedrijf Waterlander moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-na het sluiten van de overeenkomst aan Klussen- en Montagebedrijf Waterlander ter kennis gekomen omstandigheden geven Klussen- en Montagebedrijf Waterlander goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Klussen- en Montagebedrijf Waterlander de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
-In de genoemde gevallen is Klussen- en Montagebedrijf Waterlander bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klussen- en Montagebedrijf Waterlander aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft Klussen- en Montagebedrijf Waterlander het recht om het werk op te schorten

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Klussen- en Montagebedrijf Waterlander te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Klussen- en Montagebedrijf Waterlander terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Klussen- en Montagebedrijf Waterlander verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Klussen- en Montagebedrijf Waterlander heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander blijven in eigendom van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
2. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Klussen- en Montagebedrijf Waterlander toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Opschorting betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Klussen- en Montagebedrijf Waterlander het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klussen- en Montagebedrijf Waterlander geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klussen- en Montagebedrijf Waterlander niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Klussen- en Montagebedrijf Waterlander zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klussen- en Montagebedrijf Waterlander niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Klussen- en Montagebedrijf Waterlander bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klussen- en Montagebedrijf Waterlander.
2. Klussen- en Montagebedrijf Waterlander garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten zijdens Klussen- en Montagebedrijf Waterlander.
3. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Klussen- en Montagebedrijf Waterlander zijn meegedeeld.
4. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

Artikel 16. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Download hier de algemene voorwaarden van Klussen- en Montagebedrijf Waterlander in .PDF formaat